Adatkezelési tájékoztató

Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő) mint a https://webshop.opten.hu webhelyen elérhető webáruház (a továbbiakban: Webáruház) üzemeltetője, ezúton tájékoztatja a Webáruház jelen Adatkezelési tájékoztató I.1. pontja szerinti érintettnek minősülő látogatóit és felhasználóit (a továbbiakban: Felhasználó) a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a Felhasználók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel (a továbbiakban: Infotv.) összhangban.

 

I. Értelmező rendelkezések

 1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3. különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

4. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

5. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

6. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

7. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

8. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

9. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

10. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

11. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

12. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

13. adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

14. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

15. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

16. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

17. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

18. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

II. Az Adatkezelő, az adatkezelés célja, jogalapja

1. Az adatok kezelője

Az adatok kezelője az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely 1147 Budapest, Telepes utca 4., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-367756, adószám: 12012187-2-42)

Az Adatkezelő hírlevél küldéséhez tartozó adatkezelési nyilvántartási azonosítója: NAIH-79876/2014.

 

2. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés a Webáruház szolgáltatásait igénybevevő Felhasználók megrendeléseinek teljesítését, a Felhasználók és az Adatkezelő közötti folyamatos kapcsolattartást, a közvélemény kutatását, valamint hírlevélre feliratkozás esetén a hírlevelek kiküldésének megvalósítását szolgálja. Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

 

3. Az adatkezelés jogalapja

A jelen Adatkezelési tájékoztató III. fejezetében megjelölt személyes adatok megadásáról a Felhasználó dönt. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, amelynek megadása a megrendeléshez megadott adatok tekintetében az Általános Felhasználási Feltételek elfogadásával, a regisztráció, illetve a hírlevélre feliratkozás esetén pedig a jelen Adatkezelési tájékoztató elfogadásával történik.

 

III. A kezelt adatok köre

A Webáruház egyes részei, illetve az ott elérhető szolgáltatások felhasználói azonosítás nélkül, a Webáruház más részei, illetve az ott elérhető szolgáltatások pedig felhasználói azonosítást (pl.: regisztráció, megrendelés) követően látogathatók, illetve vehetők igénybe.

 Amennyiben a Felhasználó a Webáruházat felhasználói azonosítás nélkül látogatja, úgy a Felhasználónak tevőlegesen semmiféle adatot, így személyes adatot sem kell megadnia a Webáruház böngészése, illetve a felhasználói azonosítás nélkül elérhető szolgáltatások igénybe vétele során.

 

1. Automatikusan megadott adatok

 Abban az esetben, amennyiben a Felhasználó csak és kizárólag a Webáruház főoldalát látogatja és ott nem kattint tovább, vagyis onnan a Webáruház egyetlen más aloldalát sem nyitja meg, illetve semmilyen szolgáltatást nem vesz igénybe, a Webáruház eléréséhez a Felhasználó által használt eszköz (pl.: asztali számítógép, tablet, laptop, okostelefon, stb.) internet címét (a továbbiakban: IP cím) az Adatkezelő nem gyűjti és nem tárolja. Amennyiben a Felhasználó a Webáruház főoldalán továbbkattint és a Webáruház főoldaltól eltérő bármely aloldalát megnyitja, illetve bármely szolgáltatást igénybe vesz, az Adatkezelő gyűjti és tárolja a Felhasználó által használt eszköz IP címét. Amennyiben a Felhasználó a Webáruházat felhasználói azonosítás nélkül látogatja, úgy az Adatkezelő az IP címet, anonim, a Felhasználóhoz nem köthető módon, amennyiben a Felhasználó a Webáruházat felhasználói azonosítást követően látogatja, az IP címet az Adatkezelő a Felhasználó felhasználói adataihoz hozzárendelve tárolja.

 Amennyiben a Felhasználó a Webáruházat felhasználói azonosítás nélkül látogatja vagy felhasználói azonosítás nélkül vesz igénybe szolgáltatást, úgy az IP címet az Adatkezelő a látogatástól vagy a szolgáltatás igénybevételétől számított 5 évig kezeli.

 

2. Sütik

Az Adatkezelő a Webáruházban elérhető szolgáltatások megfelelő biztosítása (pl.: munkamenetek elvégzése, webszerver kérések feldolgozása, használat elősegítése, stb.), a kiegyenlített szolgáltatásnyújtás, valamint a látogatottságot vizsgáló statisztikai jellegű elemzések gyűjtése érdekében úgynevezett (idegen és saját) sütiket alkalmaz, amelyek a Felhasználó által a Webáruház eléréséhez használt eszköz internet böngészőjében kerülnek elhelyezésre.

 A süti (cookie) egy kisméretű fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor a Felhasználó meglátogatja a Webáruházat. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a Felhasználó egyéni beállításait, felhasználásra kerülnek például az online bevásárlókosarak használatakor, és általánosságban lehetővé teszik és megkönnyítik a Webáruház használatát a Felhasználók számára.

 A Felhasználó a sütiket az általa használt eszköz internet böngészőjében letilthatja, illetve a sütiket bármikor törölheti, azonban ez esetben a Webáruház szolgáltatásait egyáltalán nem vagy csak korlátozottan tudja igénybe venni.

 A Felhasználó által használt böngészőtől függő süti beállításokkal kapcsolatos információk az alábbi linkeken érhetőek el:

Internet Explorer:

- Internet Explorer 3: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/internet-explorer3.html

- Internet Explorer 4: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/internet-explorer4.html

- Internet Explorer 5: https://support.microsoft.com/hu-hu/kb/196955

- Internet Explorer 6: https://support.microsoft.com/hu-hu/kb/283185

- Internet Explorer 7: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/internet-explorer7-plus.html

- Internet Explorer 8: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/internet-explorer8-plus.html

- Internet Explorer 9: https://privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Safari:

- OSX/Mac OS: https://www.apple.com/legal/privacy/hu/

- iOS: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

Opera: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/opera.html

Netscape:

- Netscape Navigator 3.0: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/netscape4.html

- Netscape 4.0+: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/netscape4.html

- Netscape 6.0+: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/netscape-6-plus.html

A Felhasználó által használt böngésző az alábbi linken határozható meg: http://www.allaboutcookies.org/browsers/index.html

 A Webáruház főoldalán történő kattintással, a Webáruház aloldalainak látogatásával, illetve a szolgáltatások igénybevételével a Felhasználó kifejezett hozzájárulását adja az IP-cím kezeléséhez, illetve a sütik használatához.

 

2.1. Idegen sütik

 A látogatottsági elemzések céljára használt harmadik féltől származó idegen sütiket a Google Inc. (székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; a továbbiakban: Google) alkalmazza a felhasználói azonosítás nélkül elérhető szolgáltatások igénybe vétele esetén, a Felhasználó személyéhez nem köthető módon, amely esetben az Adatkezelő a sütik feldolgozásából eredő statisztikai adatokhoz fér hozzá. A Google által használt sütik alkalmazásának részletei az alábbi linken érhetőek el: https://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/types/

 A fent leírtak szerint gyűjtött és tárolt adatok elemzése alapján az Adatkezelő információt kap többek közt arról, hogy mely szolgáltatását, mennyi látogató, mikor, milyen gyakorisággal, mennyi időre, honnan elérve veszi igénybe; amely információk alapján az Adatkezelő a szolgáltatásait a Felhasználó jobb, hatékonyabb és gyorsabb kiszolgálása érdekében fejleszti tovább.

 

2.2. Saját sütik

Az alábbi táblázat tartalmazza a saját sütiket és az azokhoz tartozó leírásokat:

 

Süti neve

Süti leírása

FORM_KEY

Véletlenszerűen generált kulcsot tárol a hamis kérések megelőzése érdekében.

PHPSESSID

A felhasználói munkamenet azonosítója a szerveren.

GUEST-VIEW

Lehetővé teszi a megrendelések megtekintését és szerkesztését a vendég Felhasználók részére.

PERSISTENT_SHOPPING_CART

Összeköttetés a Felhasználó kosarával, böngészéseinek előzményeivel kapcsolatos információkhoz, amennyiben a Felhasználó ezt kérte.

STF

Az ismerősök részére e-mail-ben továbbított termékekkel kapcsolatos információk.

STORE

A Webáruház Felhasználó által kiválasztott nézete, illetve nyelvi beállításai.

USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE

Jelzi, ha a Felhasználó engedélyezte a sütik használatát.

MAGE-CACHE-SESSID

Elősegíti a tartalom gyorsítótárból történő betöltését a böngészőben az oldalak gyorsabb betöltése érdekében.

MAGE-CACHE-STORAGE

Elősegíti a tartalom gyorsítótárból történő betöltését a böngészőben az oldalak gyorsabb betöltése érdekében.

MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION

Elősegíti a tartalom gyorsítótárból történő betöltését a böngészőben az oldalak gyorsabb betöltése érdekében.

MAGE-CACHE-TIMEOUT

Elősegíti a tartalom gyorsítótárból történő betöltését a böngészőben az oldalak gyorsabb betöltése érdekében.

SECTION-DATA-IDS

Elősegíti a tartalom gyorsítótárból történő betöltését a böngészőben az oldalak gyorsabb betöltése érdekében.

PRIVATE_CONTENT_VERSION

Elősegíti a tartalom gyorsítótárból történő betöltését a böngészőben az oldalak gyorsabb betöltése érdekében.

X-MAGENTO-VARY

Elősegíti a tartalom gyorsítótárból történő betöltését a szerveren az oldalak gyorsabb betöltése érdekében.

MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION

Elősegíti a tartalom lefordítását más nyelvekre.

MAGE-TRANSLATION-STORAGE

Elősegíti a tartalom lefordítását más nyelvekre.

 

2.3. Sütik megőrzési ideje

 A Webáruház eléréséhez használt eszköz internet böngészőjében tárolt sütik a Webáruház elhagyásával, a böngésző bezárásával, de legkésőbb az utolsó kéréstől számított 1 órán belül törlődnek, kivéve az adatkezelésről szóló tájékoztató elfogadása céljából használt sütit, amely érvényességi ideje az elfogadástól számított 6 hónap, illetve az ezen 6 hónapos időszak alatt történő Webáruház látogatástól számított 6 hónap; valamint a látogatottsági elemzések céljára használt harmadik féltől származó idegen sütik, amelyek érvényességi idejéről az alábbi linken kaphat tájékoztatást: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

 

3. Felhasználó által bevitt adatok

 Amennyiben a Felhasználó a Webáruház, illetve az ott elérhető szolgáltatások felhasználói azonosítást (pl.: regisztráció, megrendelés) követően elérhető részét kívánja igénybe venni, ahhoz regisztráció, illetve hírlevélre feliratkozás esetén a Felhasználó nevének és elektronikus levelezési címének; megrendelés esetén pedig ezeken felül számlázási, illetve szállítási címének valamint telefonszámának megadása a fenti szolgáltatások nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges. Ezen – adott esetben személyes – adatok megadása a Felhasználó önkéntes, jogszabályi kötelezettség nélküli elhatározásán alapul, amely adatok nélkül azonban a regisztrációra, illetve a szerződéskötésre nem kerülhet sor.

 Az Adatkezelő csak azokat az adatokat kezeli, amelyek nyilvántartására jogszabály alapján lehetősége van, illetve amelyek nyilvántartásához a Felhasználó előzetesen kifejezett hozzájárulását adta, és csak olyan mértékben, mely a szolgáltatás igénybe vételéhez, a megrendelés teljesítéséhez, a számlázáshoz, az esetleges reklamációkezeléshez, továbbá a felek megrendelésből eredő egyéb jogai gyakorlásához és kötelezettségei teljesítéséhez elengedhetetlenül szükségesek.

 Amennyiben a Felhasználó a Webáruházat felhasználói azonosítást követően látogatja, illetve a szolgáltatásokat azt követően veszi igénybe, a Felhasználó által megadott személyes adatokat – a kötelező adatkezelés kivételével – az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatok törlésére, hírlevél esetében a leiratkozásra irányuló kéréséig kezeli.

 Az Adatkezelő szolgáltatásai részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat minden Felhasználó saját felelősségére veszi igénybe. A különböző hozzászólások szerzői jogának személyhez fűződő jogai az adott Felhasználót illetik, ugyanakkor a Felhasználó semmilyen vagyoni jogot, vagy igényt nem érvényesíthet az Adatkezelővel szemben, továbbá az Adatkezelő jogosult azokból korlátozás nélkül idézni, azokat sokszorosítani, illetve szükség esetén moderálni. A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy véleményét, hozzászólásait az Adatkezelőhöz eljuttassa, azonban az Adatkezelő nem jelentet meg olyan hozzászólást, illetve törli azt, amely jogszabályokba ütközik, személyiségi jogokat sért vagy nem felel meg az Adatkezelő üzletpolitikájának, elveinek.

 

IV. A Felhasználó személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai

 1. Tájékoztatás kérése az adatkezelésről

 Személyes adatai kezeléséről a Felhasználó tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől. A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.  A tájékoztatás az Adatkezelő postai címén (1147 Budapest, Telepes utca 4.) vagy a webshop@opten.hu elektronikus levelezési címen kérhető.

 Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az Felhasználó tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, a Felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

 

2. Adatok helyesbítése, törlése, zárolása

 A Felhasználó a jelen Adatkezelési tájékoztató IV.1. pontjában megjelölt elérhetőségeken kezdeményezheti a személyes adatainak helyesbítését törlését, valamint zárolását.

 Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.

 A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes; a Felhasználó kéri (a kötelező adatkezelés kivételével); az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; illetve azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) elrendelte.

 Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

 A Webáruház szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a Felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat az Adatkezelő törli. Ha az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 Az Adatkezelő nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

 A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatározott egyéb esetben.

 Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 Ha az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha a Felhasználó az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

 

4. Jogorvoslati lehetőségek

 Amennyiben a Felhasználó álláspontja szerint az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, igényét az Adatkezelő székhelye szerinti bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti a Hatóság eljárását is. Az erre, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes rendelkezéseket az Infotv. tartalmazza.

 

A Hatósághoz az alábbi elérhetőségeken fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím:  1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon:     +36 (1) 391-1400

Telefax:     +36 (1) 391-1410

Honlap:     http://naih.hu

E-mail:      ugyfelszolgalat@naih.hu

 

V. A személyes adatokhoz hozzáférők köre, adatbiztonsági intézkedések

A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő egyes munkavállalói (a munkakörükbe tartozó, adatkezeléssel érintett feladatok ellátásának legszükségesebb mértékéig), megrendelés során, kiszállítás választása esetén a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.; cégjegyzékszám: Cg. 13-09-111755; adószám: 12369410-2-44) mint fuvarozó, illetve fizetési módtól függően az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u.16.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041585; adószám: 10537914-4-44) mint fizetést lebonyolító; hírlevélre feliratkozás esetén pedig a Wanadis Kft. (székhely: 1112 Budapest, Budaörsi út 153.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-885144; adószám: 14020362-2-43), a Claranet GmbH (székhely: Hanauer Landstraße 196 60314 Frankfurt/Main, Németország; nyilvántartási szám: Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 50381), továbbá a XQueue GmbH (székhely: Christian-Pleß-Strasse 11-13 63069 Offenbach am Main, Németország; nyilvántartási szám: Hessen Amtsgericht Offenbach am Main, HRB 12442) mint adatfeldolgozók férhetnek hozzá a fenti feladataik teljesítéséhez feltétlenül szükséges mértékig. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az Adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, melyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az Adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

 Az Adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.

 Az Adatkezelő a személyes adatokat a saját szervererein tárolja.

 Szolgáltatásaink egyes olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért az Adatkezelő nem vállal felelősséget.

 

VI. Egyebek

Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek. Az Adatkezelő felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a Webáruházban leírt véleménye személyes adat, amelyből különleges adataira, akár származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki számára megismerhetővé válnak. A személyes adatok védelme érdekében PET technológia (Privátszférát erősítő technológia) használata javasolt. Számos honlapon található erre vonatkozó információ.

 

Fontos webcímek

-         Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: http://www.naih.hu/

-         Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság: http://nmhh.hu/

-         Hatályos jogszabályok: www.magyarorszag.hu

 

Az Adatkezleő az adatvédelmi elvek kialakításakor az Infotv-t; illetve az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvényt vette alapul.

 

Budapest, 2016. december 15.

 

 

OPTEN Kft.
Adatkezelő